Елколект

Друштво за управување со отпад ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје

е непрофитна организација која согласно Решение бр. УП1-11/2-1691/2019 од 12.04.2022 издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање е лиценциран колективен постапувач со отпадна електрична и електронска опрема. Примарна дејност на ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје е управување со отпад која ја остварува преку спроведување на проширената одговорност на производителите-членки на Друштвото. Наша основна цел е воспоставување на функционален систем за постапување со отпадна електрична и електронска опрема во соработка со производители, трговци, општини и рециклатори заради обезбедување на максимална количина на собирање, преработка и рециклирање на е-отпад и исполнување на националните цели за собирање, повторна употреба и рециклирање на е-отпадот на начин кој нема да создава дополнителен терет на животната средина и животот и здравјето на населението на Република Северна Македонија.
Recycle logo

Рециклажа

E-waste

Ракување

small-leaf
medium-leaf
large-leaf
medium-leaf
small-leaf

ЕЛКОЛЕКТ ЧЛЕНКИ