СОБИРАЊЕ

Во системот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема на ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје вклучени се 36 Општини, 6 транспортери и 5 рециклатори кои ја покриваат целата териротија на државата. Нашиот систем обезбедува ефикасно и еколошко постапување со отпадната електрична и електронска опрема.

Отворени сме за соработка со сите лиценцирани оператори за постапување со отпадна електрична и електронска опрема. Начинот и постапката за избор на правно или физичко лице за собирање, транспорт, складирање и/или преработка на отпадна електрична и електронска опрема можете да го видите овде.

Локации на собирни места

Во Република Северна Македонија, ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје има изградено  мрежа на собирни места и контејнери за собирање каде може бесплатно да го предадете вашиот електричен и електронски отпад

Општински собирни места за Е-отпад

Вашиот електричен и електронски отпад можете да го оставите во Еко магацините за е-отпад поставени на соодветни локации во вашите општини.

Собирни места во Општински Основни Училишта

1. Општина Карпош:

 • ООУ „Војдан Чернодрински“, ул. Дрезденска бр.3,
 • ООУ „Владо Тасевски“, ул. Миле Поп Јорданов бр.74,
 • ООУ „Петар Поп Арсов“, ул. Трифун Бузев бб,
 • ООУ „Вера Циривири – Трена“, ул. Руѓер Бошковиќ бр.9.
 • ООУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци

2. Општина Ѓорче Петров:

 • ООУ „Ѓорче Петров“, ул. Борис Сарафов бр.131,
 • ООУ „Мирче Ацев“, ул. Мечкин Камен бр.26,
 • ООУ „Димитар Поп Ѓоргиев Беровски“, ул. Ѓуро Салај бр.31.
 • ООУ „Тихомир Милошевски“, с. Ново Село

3. Општина Петровец:

 • ООУ „Кочо Рацин“, с. Петровец ул. 1 бр.185.

4. Општина Гази Баба:

 • ООУ „25 Мај“ – с. Синѓелиќ,
 • ООУ „Наум Наумовски – Борче“, с. Маџари,
 • ООУ „Крум Тошев“, с. Трубарево,
 • ООУ „Глигор Прличев“, нас. Железара,
 • ООУ „Стив Наумов“, нас. Автокоманда,

5. Општина Прилеп:

 • ООУ „Гоце Делчев“, ул. Мечкин Камен бр.2,
 • ООУ „Блаже Конески“, ул. Самоилова бр.15,
 • ООУ „Кире Гаврилоски – Јане“, ул. Јоска Јорданоски бр.46,
 • ООУ „Добре Јованоски“, ул. 11 Октомври бр.145,
 • ООУ „Кочо Рацин“, ул. Борка талески бр.64.

6. Општина Свети Николе:

 • ООУ „Кирил и Методиј“, ул. Анѓел Трајчев бр.40.

7. Општина Берово:

 • ООУ „Дедо Иљо Малешевски“, ул. Маршал Тито бр.66.

8. Општина Богданци:

 • ООУ „Петар Мусев“, ул. Крушевска бр.64.

9. Општина Гевгелија:

 • ООУ „Крсте Петков Мисирков“, ул. Петар Мусев бр.22,
 • ООУ „Ристо Шуклев“, ул. Маршал Тито бр.22б – Негорци.

10. Општина Дојран:

 • ООУ „Кочо Рацин“, ул. Ристо Калов бб.

11. Општина Македонски брод:

 • ООУ „Св. Климент Охридски“ ул. Партизанска бр.33.

12. Општина Струга:

 • ООУ „Јосип Броз Тито“, ул. Димче Ковачевски бр.64,
 • ООУ „Браќа Миладиновци“ ул. Јово Стефановски – Риле бр.4,
 • ООУ „Мурат Лабуништи“, с. Лабуништа.
 • ООУ „Зини Хани“, с. Велешта

13. Општина Боговиње:

 • ООУ „Сами Фрашери“, с. Пирок,
 • ООУ „Абдул Фрашери“, с. Боговиње.
 • ООУ „Сабњдин Бајрами“, с. Камењане.

14. Општина Демир Капија:

 • ООУ „Д.А. Габерот“, ул. Маршал Тито бр.11

15. Општина Куманово:

 • ООУ „Јероним де Рада“, с. Черкези,
 • ООУ „Браќа Миладиновци“,
 • ООУ „Крсте Мисирков“,
 • ООУ „Кочо Рацин“,
 • ООУ „Христијан Карпош“,

16. Општина Ранковце:

 • ООУ „Христијан Тодоровски – Карпош“ – с. Ранковце.

17. Општина Крива Паланка:

 • ООУ „Јоаким Крчоски“.

18. Општина Струмица:

 • ООУ „Видое Подгорец“,
 • ООУ „Сандо Масев“.

19. Општина Босилово:

 • ООУ „Гоце Делчев“, с. Босилово.

20. Општина Василево:

 • ООУ „Гоце Делчев“, с. Василево.

21. Општина Ново Село:

 • ООУ „Мануш Турновски“, с. Ново Село.

22. Општина Битола:

 • ООУ „Тодор Анѓелевски“,
 • ООУ „Даме Груев“,
 • ООУ „Коле Канински“,
 • ООУ „Стив Наумов“,
 • ООУ „Св. Климент Охридски“.

23. Општина Охрид:

 • ООУ „Христо Узунов“,
 • ООУ „Св. Климент Охридски“.

24. Општина Дебрца:

 • ООУ „Дебрца“, с. Белчишта.

25. Општина Дебар:

 • ООУ „Братство Единство“, ул. Вељко Влаховиќ бр. 16
 • ООУ „Саит Најдени“, ул. Ице Ристески бб

26. Општина Виница

 • ООУ „Славчо Стојменски“, ул. Бел Камен бр. 7
 • ООУ „Гоце Делчев“, ул. Љупчо Сантов бр.36

27. Општина Македонска Каменица

 • ООУ „Кирил и Методиј“, ул. Маршал Тито бр.2

28. Општина Радовиш

 • ООУ „Крсте Петков Мисирков“,
 • ООУ „Никола Карев“,

29. Општина Неготино

 • ООУ „Гоце Делчев“, ул. Маршал Тито бр.117
 • ООУ „Страшо Пинџур“, ул. Партизанска бр.146

30. Општина Валандово

 • ООУ „Јосип Броз Тито“
 • ООУ „Страшо Пинџур“, с. Јосифово
 • ООУ „Јосип Броз Тито“, с. Пирава

31. Општина Бутел

 • ООУ „Ацо Шопов“, Радишани
 • ООУ „Панајот Гиновски“, Бутел 2
 • ООУ „Живко Брајковски“, Бутел 1
 • ООУ „Св.Климент Охридски“, Бутел
 • ООУ „Петар Здравковски Пенко“, Скопје Север

32. Општина Илинден

 • ООУ „Гоце Делчев“, Илинден