ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Мисија

Визија

Елколект ДОО заедно со своите членови интензивно ќе работи на организирање на системот за управување со отпад од електрична и електронска опрема, информирање на крајните корисници за потребата од одделно собирање на отпадот, организирање на собирни центри, преземање активности за укажување на потребата од преработка, реупотреба и/или рециклирање на отпадната електрична и електронска опрема. Сето ова со цел постигнување на националните цели за собирање, преработка и повторна употреба на отпадната електрична и електронска опрема и намалување на можните негативни влијанија и последици врз здравјето на луѓето и животната средина.

Нашата визија е Елколект ДОО да биде признат како лидер во управувањето со квалитет, здравје и безбедност и животна средина во сферата на управувањето со отпадна електрична и електронска опрема, обезбедување на иновативни решенија за задоволување на потребите на нашите клиенти во согласност со принципите на одржлив развој и одговорно одржување на интегриран систем за управување со QHSE.

Принципи

Ги извршуваме нашите задачи со почит и грижа за животната средина, без да се загрози здравјето и безбедноста на луѓето, вработените или клиентите. Работиме постојано на подобрување на нашите деловни процеси во согласност со законските барања и соодветните меѓународни стандарди. Нудиме високо квалитетни услуги за нашите клиенти. Обезбедуваме средина за отворена и транспарентна комуникација за прашањата во врска со квалитет, здравје, безбедност и животна средина. Признаваме дека вештините и вклученоста на нашите вработени се од суштинско значење за разбирање и задоволување на потребите на нашата компанија и клиентите. Ги обезбедуваме потребните ресурси за да се постигне нашата визија.

За да ги следиме овие принципи посветени сме кон:

  • Интегрирање на QHSE во бизнис стратегиите и процесите на компанијата.
  • Ефикасно управување со QHSE преку развивање, спроведување и одржување на најдобри практики и интегриран систем за управување.
  • Проценка и управување со ризиците од QHSE на компанијата.
  • Мерење на QHSE перформансите и развој на годишни и долгорочни цели на QHSE за да се постигне континуирано и одржливо подобрување.
  • Постигнување на усогласеност со интерните и екстерните барања преку ревизии и се стремиме кон усогласеност со меѓународните стандарди како ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
  • Дефинирање на елементите на QHSE и нивното влијание врз практиките, процесите и услугите за да се усогласи нашата работа со очекувањата на јавноста и клиентите.
  • Подигнување на свеста за QHSE и зајакнување на довербата на заинтересираните страни во нашето работење преку информирање, консултации, обука и советување.
  • Одржување на секој вработен одговорен за неговата посветеност на нашите принципи.