КРАЕН КОРИСНИК

“Краен корисник” согласно член 7  точка 16 од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема (Сл. Весник на РСМ бр. 176/21) е физичко или правно лице, потрошувач,  кое заради сопствени потреби, а не за продажба, се стекнува со опрема од која по искористувањето настанува отпадна орпема и која ја исфрла, сака да ја исфрли или од него се бара да ја исфрли.

Законски обврски на Краен Корисник

  • Крајниот корисник е должен отпадната опрема да ја врати кај трговецот, да ја предаде на собирач во собирен центар или на друго место за преземање и собирање, определено на локално односно регионално ниво;
  • Крајниот корисник, отпадната опрема која не е отпадна опрема од домаќинства е должен да ја предаде на производителот или на правно лице кое поседува соодветна дозвола;
  • Крајниот корисник пред да ја предаде отпадната опрема е должен да ја собере и да ја чува одвоено за да не се меша со друг вид на отпад и да не се ситни или на друг начин уништува или загадува со опасни или други супстанции, при што нејзината повторна употреба или преработка би биле оневозможени;
  • Отпадната опрема од домаќинствата којашто е толку оштетена, поради што опасните супстанции содржани во неа, ја загрозуваат или би можеле да ја загрозат животната средина и здравјето на луѓето, односно истата останала без најважните составни делови, или е загадена со друг вид на отпад, крајниот корисник е должен да ја предаде во собирен центар, собирно место или инсталација за преработка на отпадна опрема.

“Краен корисник” согласно член 7  точка 16 од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема (Сл. Весник на РСМ бр. 176/21) е физичко или правно лице, потрошувач,  кое заради сопствени потреби, а не за продажба, се стекнува со опрема од која по искористувањето настанува отпадна орпема и која ја исфрла, сака да ја исфрли или од него се бара да ја исфрли.

Законски обврски на Краен Корисник

  • Крајниот корисник е должен отпадната опрема да ја врати кај трговецот, да ја предаде на собирач во собирен центар или на друго место за преземање и собирање, определено на локално односно регионално ниво;
  • Крајниот корисник, отпадната опрема која не е отпадна опрема од домаќинства е должен да ја предаде на производителот или на правно лице кое поседува соодветна дозвола;
  • Крајниот корисник пред да ја предаде отпадната опрема е должен да ја собере и да ја чува одвоено за да не се меша со друг вид на отпад и да не се ситни или на друг начин уништува или загадува со опасни или други супстанции, при што нејзината повторна употреба или преработка би биле оневозможени;
  • Отпадната опрема од домаќинствата којашто е толку оштетена, поради што опасните супстанции содржани во неа, ја загрозуваат или би можеле да ја загрозат животната средина и здравјето на луѓето, односно истата останала без најважните составни делови, или е загадена со друг вид на отпад, крајниот корисник е должен да ја предаде во собирен центар, собирно место или инсталација за преработка на отпадна опрема.