ЗАЧЛЕНУВАЊЕ

Постапка за членство во ЕЛКОЛЕКТ

1
За да станете член на ЕЛКОЛЕКТ треба да сте регистрирани како производител на електрична и електронска опрема во Министерството за животна средина и просторно планирање согласно член 14 од Законот за проширена одговорност на производителот (Сл. Весник на РСМ бр. 215/21).
2
Доколку сеуште не сте регистрирани во Министерството за животна средина и просторно планирање потребно е тоа да го сторите пред да увезете/пуштите на пазар за прв пат електрична и електронска опрема во Република Северна Македонија. Регистрацијата за производител се прави во Министерството за животна средина и просторно планирање со достава на следните документи:

Регистрацијата за производител се прави во Министерството за животна средина и просторно планирање со достава на следните документи:

  • Пополнето барање за регистрација на производител во Регистарот на производители за проширена одговорност;
  • Копија од тековна состојба; и
  • Копија од уплатница за платена административна такса

За точно пополнување на Барањето за регистрација во делот на определување на категории на опрема според тарифен број на опремата што ја увезувате за прв пат во Република Северна Македонија погледнете го Упатството за категории на опрема по тарифен број.  

Производителот има обврска за електронско регистрирање на посебна интернет страница согласно Правилникот за формата и содржината на барањето за регистрација на производителот, формата и содржината на барањето за бришење од регистарот на производителит со проширена одговорност, формата и содржината на регистарот за производители со проширена одговорност, начинот на чување и одржување на регистарот, како и формата и содржината на потврдата за регистрација и потврдата за прошење на производителот во регистарот на производители со проширена одговорност (Сл. Ведник на РСМ бр. 58/22).

3
Член на ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје се станува со потпишување на Договор за преземање на обврски за постапување со отпад од електрична и електронска опрема.
4
Производителот има обврска за редовно плаќање на надомест кон ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје за управување со отпадна електрична и електронска опрема согласно ценовникот за тековната година кој ЕЛКОЛЕКТ го објавува на својата веб страна најдоцна до 15 Ноември во тековната за наредната година.