ЗАКОНОДАВСТВО

Управување со отпадна електрична и електронска опрема

Управување со отпад

– Базелска конвенција (Сл. Весник на РМ бр. 49/97)

– Амандман на Базелска конвенција (Сл. Весник на РМ бр. 49/2004)