You are currently viewing ЕЛКОЛЕКТ ЗАПОЧНУВА СО НОВ ЦИКЛУС ОД НАГРАДНАТА ИГРА „ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ”

ЕЛКОЛЕКТ ЗАПОЧНУВА СО НОВ ЦИКЛУС ОД НАГРАДНАТА ИГРА „ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ”

 

Елколект започнува со третиот циклус од наградната игра „Да рециклираме и да се наградуваме“ По успехот на двата изминати циклуси од наградната игра “Да рециклираме и да се наградуваме“

Елколект најавува почеток на уште една нова, мотивирачка еко акција за чистење на домовите од електронскиот и електричен отпад Елколект ДОО, како компанија со најголем придонес во заштита на животната средина за 2017та година, континуирано ги наградува совесните граѓани кои одговорно се однесуваат со ослободувањето од електричниот и електронски отпад, а во прилог на зачувување на животната околина и здравјето на луѓето.

По успешните два циклуси на наградната игра “Да рециклираме и да се наградуваме”, во општините Ѓорче Петров, Карпош, Берово, Гевгелија, Богданци, Гази Баба, Куманово, Крива Паланка и Ранковце, кои резултираа со создавање и негување на одлични навики и интерес кај граѓаните, плодна соработка со општинските тимови и поддршка од градоначалниците, Елколект, во третиот циклус од наградната игра за собирање на електричен и електронски отпад ги вклучи општините Охрид, Битола, Прилеп и Дебарца. Под веќе препознатливото име “ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ”, третиот циклус на наградна игра која Елколект ја организира во соработка со четирите општини на територија на Република Македонија, ќе се одвива во период од 04ти Септември 2017 до 31ви Октомври 2017та, со цел подигање на јавната свест кај граѓаните за потребата од правилно постапувањесо овој вид отпад. За третиот циклус од наградната игра “ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ” Елколект обезбеди вкупен награден фонд од 20 вредни награди од кои: четири ЛЕД ТВ, четири фотоапарати Sony DSC W800B, четири Gigabyte смарт телефони G Class – LTE, Dual Sim, 5.00″ HD IPS(1Z80*720 pix), четри Пионир ДВД 2242 и четири тостери Хјундаи SM626 (по пет награди за во секоја од четирите оптштини).

 

Според правилата на наградната игра, потенцијален добитник на една од овие награди е секој полнолетен граѓанин кој за времетраење на наградната игра, во неговата општина, ќе достави електричен или електронски отпад, на локацијата каде е поставен препознатливиот црвен еко магицин на Елколект. Доставата може да се реализира секој работен ден. Граѓаните кои ќе го донесат својот електричен и електронски отпад до еко магацинот на Елколект во својата општина, добиваат купон за учество во наградната игра “ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ”. Купонот во кој е впишан реден број и содржи печат од организаторот е составен од два истоветни дела. Едниот дел на купонот го задржува учесникот како доказ за учество во наградата игра, а другиот дел од купонот се става во запечатена кутија од која ќе се врши извлекувањето на последниот ден од наградната игра предвиден за секоја општина.

 

За секој поединечен оставен апарат, учесникот во наградната игра добива по еден купон. Со донесување на поголем број апарати се добива и соодветен број купони, при што се зголемува шансата за награда. Одредени видови опрема носат и по два купона: големи домашни апарати; опрема за информатичка технологија и телекомуникација; опрема за широка потрошувачка и забавна електроника, електричен и електронски алат. Локации на еко магацините на Елколект во општините каде ќе се одвива третиот циклус од наградната игра “ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ” се: Oпштина Охрид: „Механизација“ ул. Асном ББ и Дирекција на ЈП „Охридски комуналец“ –Охрид Општина Битола: ЈП „Комуналец“ ул. 16 ББ – Битола Општина Дебарца: Пред општинската зграда с.Белчишта Општина Прилеп: ЈКП „Комуналец“ ул. Трајко Николоски ББ – Прилеп.

 

Сите граѓани кои имаат дотрајани, неупотребливи електрични апарати, компјутери, монитори, процесори и други апарати од домаќинството, кои ќе ги донесат на одредените локации во периодот на времетраење на оваа акција во нивната општина, имаат можност да се ослободат од опасниот отпад и да станат потенцијални добитници на награди. Резултатите од извлекувањата ќе бидат објавени на веб страната на Елколект www.elkolekt.mk.

Компанијата Елколект во соработка со општините ја спроведува оваа акција со наградување на совесните граѓани со цел подигање на јавната свест за начинот на кој треба да се постапува со овој вид на отпад, имајќи предвид дека електричниот и електронскиот отпад може да содржи  опасни материјали штетни по здравјето на човекот и непосредното животно опкружување, како и од причина што е забрането и казниво да се фрла овој тип на отпад во контејнери, заедно со комуналниот отпад.

Во текот на оваа година, Елколект планира реализација на нови акции и наградни игри по другите општини со кои соработува на планот на конкретни решенија за ослободување од електричниот и електронски отпад и подигање на јавната свест кај граѓаните за потребата од селекција и одделно собирање на овој вид отпад.

Преку наградните игри и општествено одговорните активности организирани локално, компанијата Елколект сака да се заблагодари на граѓаните кои својот опасен отпад го оставаат на пропишаните места, а воедно да ги поттикне останатите да постапат на ист начин, потсетувајќи на неопходноста за зачувување на животната средина и човековото здравје.