• Ние креираме можности,
  дајте му шанса на е-отпадот!

  Ги превземаме обврските на производителите-членки за спроведување на проширената одговорност и сме посветени на заштита на животната средина и животот и здравјето на луѓето.

 • ЗАЕДНО КОН ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА

  Ние сме непрофитна организација која во соработка со производителите работи на спречување на создавањето е-отпад, придонесуваме за повторна употреба на е-отпадот, рециклирање и други форми на преработка како и подигнување на свеста на засегнатите страни вклучени во животниот циклус на електричната и електронската опрема.

  Законскa обврскa

  Производител е лице коe врши дејности или активности со кои за првпат пушта електрична и електронска опрема на пазарот во Република Северна Македонија или увезува како краен корисник опрема, со чија употреба се создаваат отпадни производи.

  Трговец е секое правно или физичко лице кое во синџирот на снабдување ја прави опремата достапна на пазарот. Трговец, може во исто време да биде и производител.

  Краен корисник е физичко или правно лице кое заради сопствени потреби, а не за продажба, се стекнува со опрема од која по искористувањето настанува отпадна опрема.

  Општина е единица на локална самоуправа, како заедница на жителите на одредено подрачје, утврдено со закон, која преку своите органи и преку администрацијата и организираните јавни служби, овозможува вршење на надлежностите пропишани со закон.

  Придобивки од зачлеување во ЕЛКОЛЕКТ

  Ги обезбедувме информациите неопходни за регистрација во Министерството за животна средина и просторно планирање и помагаме при пополнување на формуларите за регистрација
  Во ваше име организираме активности за подигнување на јавната свест за постапување со отпадна електрична и електроснка опрема
  Воспоставуваме систем од собирни места на територијата на целата држава со цел собирање на максимални количини отпаедна опрема и се грижиме истата да заврши на соодветно место
  Ви обезбедуваме информации и совети и за други области на животната средина
  Бесплатно добивате инфраструктура за воспоставување на собирни места во вашите простории
  Ги превземаме вашите обврски за проширена одговорност во насока на исполнување на националните цели за собирање, преработка и реупотреба на отпадна електрична и електронска опрема
  Во ваше име обезбедуваме информации за крајните корисници за местата за примарна селекција на отпадната електрична и електронска опрема
  Ви организираме бесплатно преземање на отпадната електрична и електронска опрема која се создава при вашето работење или опремата која треба сметководствено да ја отпишете
  Обезбедуваме информации и за други области на животната средина се со цел заштита на здравјето на луѓето и животната средина
  Ви помагаме при изготвување на извештаите за евиденција

  Станете член на ЕЛКОЛЕКТ​

  Доколку Вашата компанија  годишно пушта на пазар во Република Северна Македонија или како краен корисник увезува опрема без посредник над 100 кг од категориите 1 (опрема за температурна размена), 2 (екрани и монитори и опрема која содржи екрани со површина поголема од 100 cm2) и 4 (голема опрема) или над 50 кг од категориите 3 (светилки), 5 (мала опрема) и 6 (мала информатичко телекомуникациска опрема) станете наш член и искористете ги придобивките кои ги нудиме.

  СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ЕЛКОЛКЕТ

  собирање

  Во системот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема на ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје вклучени се

  0
  ОПШТИНИ
  0
  ТРАНСПОРТЕРИ
  0
  РЕЦИКЛАТОРИ

  ШТО СЕ СЛУЧУВА СО СОБРАНАТА ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА?

  Воглавно, собраната отпадна електрична и електронска опрема по сортирањето согласно Листата на видови отпад (Сл. Весник на РМ бр. 100/05) се подложува само на третман што подразбира ,расклопување на истата и потоа се предава на лиценцирани рециклатори. Дел од опремата која содржи опасни хемикалии (пр. фрижидериклима уреди, светилки) и за која не постојат лиценцирани компании во земјата, како целосен уред/производ се изнесува надвор од државата и предава на лиценцирани постапувачи. Во моментот само мал дел од отпадната опрема се враќа како суровина назад во процесот на производство во нашата земја.

  ЧЛЕНКИ