• Ние креираме можности,
  дајте му шанса на е-отпадот!

  Ги превземаме обврските на производителите-членки за спроведување на проширената одговорност и сме посветени на заштита на животната средина и животот и здравјето на луѓето.

 • Ние креираме можности,
  дајте му шанса на е-отпадот!

 • ОСЛОБОДЕТЕ СЕ ОД ВАШИОТ Е-ОТПАД

  Законскa обврскa

  Производител е лице коe врши дејности или активности со кои за првпат пушта електрична и електронска опрема на пазарот во Република Северна Македонија или увезува како краен корисник опрема, со чија употреба се создаваат отпадни производи.

  Трговец е секое правно или физичко лице кое во синџирот на снабдување ја прави опремата достапна на пазарот. Трговец, може во исто време да биде и производител.

  Краен корисник е физичко или правно лице кое заради сопствени потреби, а не за продажба, се стекнува со опрема од која по искористувањето настанува отпадна опрема.

  Општина е единица на локална самоуправа, како заедница на жителите на одредено подрачје, утврдено со закон, која преку своите органи и преку администрацијата и организираните јавни служби, овозможува вршење на надлежностите пропишани со закон.

  Придобивки од зачлеување во ЕЛКОЛЕКТ

  Ги обезбедувме информациите неопходни за регистрација во Министерството за животна средина и просторно планирање и помагаме при пополнување на формуларите за регистрација;
  Во ваше име Оорганизираме активности за подигнување на јавната свест за постапување со отпадна електрична и електроснка опрема;
  Воспоставуваме систем од собирни места на територијата на целата држава со цел собирање на максимални количини отпаедна опрема и се грижиме истата да заврши на соодветно место
  Ви обезбедуваме информации и совети и за други области на животната средина
  Бесплатно добивате инфраструктура за воспоставување на собирни места во вашите простории;
  Ги превземаме вашите обврски за проширена одговорност во насока на исполнување на националните цели за собирање, преработка и реупотреба на отпадна електрична и електронска опрема
  Во ваше име обезбедуваме информации за крајните корисници за местата за примарна селекција на отпадната електрична и електронска опрема;
  Ви организираме бесплатно преземање на отпадната електрична и електронска опрема која се создава при вашето работење или опремата која треба сметководствено да ја отпишете;
  Во ваше име Ообезбедуваме информации за крајните корисници за местата за примарна селекција на отпадната електрична и електронска опрема;
  Ви помагаме при изготвување на извештаите за евиденција;

  Станете член на ЕЛКОЛЕКТ​

  Доколку Вашата компанија  годишно пушта на пазар во Република Северна Македонија или како краен корисник увезува опрема без посредник над 100 кг од категориите 1 (опрема за температурна размена), 2 (екрани и монитори и опрема која содржи екрани со површина поголема од 100 cm2) и 4 (голема опрема) или над 50 кг од категориите 3 (светилки), 5 (мала опрема) и 6 (мала информатичко телекомуникациска опрема) станете наш член и искористете ги придобивките кои ги нудиме.

  СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ЕЛКОЛКЕТ

  собирање

  Во системот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема на ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје вклучени се

  0
  ОПШТИНИ
  0
  ТРАНСПОРТЕРИ
  0
  РЕЦИКЛАТОРИ

  ШТО СЕ СЛУЧУВА СО СОБРАНАТА ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА?

  Воглавно, собраната отпадна електрична и електронска опрема по сортирањето согласно Листата на видови отпад (Сл. Весник на РМ бр. 100/05) се подложува само на третман што подразбира ,расклопување на истата и потоа се предава на лиценцирани рециклатори. Дел од опремата која содржи опасни хемикалии (пр. фрижидериклима уреди, светилки) и за која не постојат лиценцирани компании во земјата, како целосен уред/производ се изнесува надвор од државата и предава на лиценцирани постапувачи. Во моментот само мал дел од отпадната опрема се враќа како суровина назад во процесот на производство во нашата земја.

  ЧЛЕНКИ