Отпадна Електрична и Електронска Опрема

Рециклирање на Отпадна Електрична и Електронска ОпремаЗошто треба да се рециклира отпадот од електрична и електронска опрема?

  • Поголем дел од отпадот од електрични и електронски апарати завршува во депониите како комунален отпад.
  • Електричните и електронски апарати во својот состав содржат олово и други токсични елементи, кои можат да предизвикаат загадување на почвата и водата, и имаат штетно влијание врз здравјето на луѓето, природните живеалишта, флората и фауната.
  • Постои можност, повеќето од електричните и електронски апарати кои се фрлаат, да бидат поправени или рециклирани.
  • Со рециклирање се намалува негативното влијание врз животната средина и еколошките ризици.

ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани