Отпадни Батерии и Акумулатори

Рециклирање на Отпадни Батерии и АкумулаториЗошто треба да се рециклираат отпадните батерии и акумулатори?

  • намалување на количината на опасен отпад во околината
  • зачувување на природните ресурси
  • намалување на можните ризици врз животната средина

Дали знаевте дека ...

минимален процент од батериите се рециклираат, а остатокот завршува како отпад;
батерии содржат опасни супстанции, вклучувајќи киселини и тешки метали како олово и жива;
батерии што завршуваат во околината, можат да нанесат штета на животната средина и да предизвикаат сериозни здравствени проблеми.


ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани