ЗА НАС

Мисија/ Визија


Елколект како општествено одговорна компанија, заедно со своите членови, интензивно ќе работи на организирање на системот за управување со отпад од електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори, информирање на крајните корисници за потребата од одделно собирање на отпадот, организирање на собирни центри, превземање на низа активности за укажување на потребата од преработка, реупотреба и/или рециклирање на отпадната електрична и електронска опрема, и отпадни батерии и акумулатори.

Се ова со цел, постигнување на Националните цели за преработка и повторна употреба на отпадната електрична и електронска опрема и намалување на можните негативни влијанија и последици врз здравјето на луѓето и животната средина.

ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани