ЗАЧЛЕНУВАЊЕ - ОЕЕО

ЗАЧЛЕНУВАЊЕ - Отпадна Електрична и Електронска Опрема


Членки на Елколект се компании кои годишно пуштаат на пазарот или увезуваат во Република Македонија повеќе од 1000 кг електрична и повеќе од 50 кг електронска опрема.

За да станете член на Елколект треба да сте регистрирани како производител на електрична и електронска опрема во Министерството за животна средина и просторно планирање. Доколку сеуште не сте регистрирани Барањето за регистрација може да го преземете тука.

Член на Елколект се станува со потпишување на Договор за преземање на обврски за постапување со отпад од електрична и електронска опрема.


Документи за регистрација:

1. Правилник за формата и содржината на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во РМ електрична и електронска опрема, формата и содржината на Регистарот на производители кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во РМ електрична и електронска опрема, начинот на неговото водење и одржување, како и формата и содржината на потврдата за упис во регистарот[Сними]


Надоместок зауправување со отпадна електрична и електронска опрема за 2022 година: Ценовник 2022 [Сними]

 

Станете дел од професионален тим!

< !--./ footer-sec End -->
ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани