ЗАЧЛЕНУВАЊЕ - ОБА

ЗАЧЛЕНУВАЊЕ - Отпадни Батерии и Акумулатори


Членки на Елколект се компании кои годишно пуштаат на пазарот или увезуваат во Република Македонија повеќе од:

  • 50 кг преносливи батерии;
  • 10 кг батерии во форма на копче;
  • 100 кг автомобилски акумулатори и/или
  • Едно парче индустриски батерии или акумулатори.

За да станете член на Елколект треба да сте регистрирани како производител на батерии и акумулатори во Министерството за животна средина и просторно планирање. Доколку сеуште не сте регистрирани Барањето за регистрација може да го преземете тука.


Дополнителни документи за регистрација:

1. Правилник за формата, содржината и начинот на доставување на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат во РМ батерии и акумулатори, начинот на воспоставување на регистарскиот број, како и формата и содржината и начинот на водење на Регистарот на производители кои пуштаат на пазар во РМ батерии и акумулатори. [Сними]

 

Станете дел од професионален тим!

ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани