Законодавство

Законодавство - Управување со отпад

Стратегија за управување со отпад на Република Македонија (2008-2020) („Сл. Весник на РМ“ бр. 39/08;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis egestas mauris ut vehicula. Cras viverra ac orci ac aliquam. Nulla eget condimentum mauris, eget tincidunt est. Quisque in luctus ligula.

Национален план за управување со отпадот (2009-2015) на Република Македонија („Сл. Весник на РМ“ бр. 77/09);

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis egestas mauris ut vehicula. Cras viverra ac orci ac aliquam. Nulla eget condimentum mauris, eget tincidunt est. Quisque in luctus ligula.

Закон за управување со отпад, Службен весник на РМ“ , бр.163/13

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis egestas mauris ut vehicula. Cras viverra ac orci ac aliquam. Nulla eget condimentum mauris, eget tincidunt est. Quisque in luctus ligula.
 • Листа на видови отпад („Сл. Весник на РМ“ бр. 100/05);
 • Правилник за формата и содржината на дневникот за евиденција за постапување со отпад, формата и содржината на формуларите за идентификација и транспорт на отпадот и формата и содржината на обрасците за годишните извештаи за постапување со отпад („Сл. Весник на РМ“ бр. 7/06);
 • Правилник за формата и содржината на дозволата за собирање и транспортирање на опасниот отпад („Сл. Весник на РМ“ бр. 118/10);
 • Правилник за поблиските услови за постапување со опасниот отпад и начинот на пакување и означување на опасниот отпад („Сл. Весник на РМ“ бр. 15/08)
 • Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозволата односно недонесувањето на решение за одбивање на барањето за издавање на дозволата за постапување со отпадна опрема („Службен весник на РМ“ бр. 24/2012);
 • Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на единствената евиденција за спроведената едукација(„Службен весник на РМ“ бр. 33/2012);
 • Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозволата односно недонесувањето на решение за одбивање на барањето за издавање на дозволата за постапување со отпадна опрема („Службен весник на РМ“ бр. 38/2012);
 • Правилник за формата и содржината на ознаката за обврската за одделно собирање на отпадната опрема („Службен весник на РМ“ бр. 77/2012);
 • Правилник за формата и содржината на поканата за наплата на глобата во мандатна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 110/2012);
 • Правилник за формата и содржината на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во Република Македонија електрична и електронска опрема, формата и содржината на регистарот на производители кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во Република Македонија електрична и електронска опрема, начинот на негово водење и одржување, како и формата и содржината на потврдата за упис цо регистарот („Службен весник на РМ“ бр. 133/2012);
 • Листа на видови производи кои припаѓаат во категориите на електрична и електронска опрема („Службен весник на РМ“ бр. 133/2012);
 • Листата на опрема на која не се однесуваар мерките за забрана и ограничувања за пуштање на пазар во Република Македонија на електрична и електронска опрема како и максималните вредности за концентрација на опасни супстанци, роковите до кои е дозволено присуство на одредени опасни супстанци во електричната и електронска опрема, нејзините составни делови и материјали („Службен весник на РМ“ бр. 02/2013);
 • Правилник за минимални барања за одвоен третман на отпадната опрема, материјалите и деловите на отпадната опрема, како и минималните технички услови за складирање и третман на отпадната опрема која треба да ги исполнува инсталацијата за третман на отпадна опрема („Службен весник на РМ“ бр. 09/2013).
 • Правилник за формата и содржината на образецот на годишниот извештај за постапување со отпадни батерии и акумулатори и начинот на неговоро доставување, како и формата и содржината на образецот за водење евиденција за количините и видовите на батерии и акумулатори кои се пуштени на пазар во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 167/2010);
 • Правилник за формата и содржината на обрасците на извештаите за количините на собраните отпадни батерии и акумулатори и за количините на преземени, третирани или рециклирани отпадни батерии и акумулатори, како и начинот на нивното подготвување и доставување („Службен весник на РМ“ бр. 167/2010);
 • Правилник за формата, содржината и начинот на доставување на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат во Република Макеоднија батерии и акумулатори, начинот на цоспоставување на регистарскиот број како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот на производители кои пуштаат на пазар во Република Македонија батерии и акумулатори („Службен весник на РМ“ бр. 36/2011);
 • Правилник за начинот на означување на батериите и акумулаторите и на батериските пакувања, формата и содржината на симболот за одделно собирање како и формата и содржината на хемискиот симбол за метали (*),(„Службен весник на РМ“ бр. 52/2011);
 • Правилник за формата и содржината на потврдата за регистрација на самостоен постапувач со отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на РМ“ бр. 61/2011);
 • Правилник за формата и содржината на образецот на потврдата за ослободување од плаќање надоместок за управување со отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на РМ“ бр. 61/2011);
 • Правилник за начинот на следење и пресметка на реализацијата на стапките за собирање на отпадни батерии и акумулатори како и формата и содржината на образецот за следење и пресметка („Службен весник на РМ“ бр. 67/2011);
 • Уредба за начинот, постаспката и потребната документација за врачање на надоместокот за извезената количина на батерии и акумулатори („Службен весник на РМ“ бр. 112/2011);
 • Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведувањето на едукацијата, како и начинот и водење на единствената евиденција за спроведената едукација од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на РМ“ бр. 118/2011);
 • Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на одлука за распоредување на средствата односно заради недонесување на акт за невршење избор („Службен весник на РМ“ бр. 3/2012);
 • Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на РМ“ бр. 3/2012);
 • Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на потврдата за ослободување од плаќање на надоместок за управување со отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на РМ“ бр. 12/2012);
 • Правилник за формата и содржината на поканата на наплата на глобата во мандатна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 33/2012);
 • Правилник за начинот и постапката за водење, одржување и чување на евиденцијата за пресметаниот и уплатениот надоместок за управување со отпадни батерии и акумулатори како и формата и содржината на образецот за пресметка на уплатениот надоместок за управување со отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на РМ“ бр. 110/2012).
ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани