РЕДУЦИРАЈ

РЕУПОТРЕБИ

РЕЦИКЛИРАЈ

Елколект

Елколект е лиценциран колективен постапувач, кој поседува дозвола за постапување со отпадна електрична и електронска опрема, издадена на 9 март 2015 година со број 11-461/6 и дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори, издадена на 4 ноември 2015 со број 11-5661/5, издадени од Министерство за животна средина и просторно планирање. Примарна дејност на Елколект е управување со отпад од електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори. Основна цел на компанијата е да воспостави функционален систем за постапување со отпадна електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори.


Информативна зонаОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА и ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

ПОВЕЌЕ

ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

ПОВЕЌЕ

МАТЕРИЈАЛИ
ОД ОБУКИ
И СЕМИНАРИ

ПОВЕЌЕ

Целта на ЕЛКОЛЕКТ е да се намали негативното влијание врз животната средина низ правилен третман на собраниот отпад од електрична и електронска опрема, како и отпад од батерии и акумулатори.

Електричните и електронски апарати во својот состав содржат олово и други токсични елементи, кои можат да предизвикаат загадување на почвата и водата, но имаат и многу штетно влијание врз здравјето на луѓето, природните живеалишта, флората и фауната.

Со рециклирање на отпадната електрична и електронска опрема се намалува негативното влијание врз животната средина и еколошките ризици.


Секоја година во светот, со забрзано темпо се зголемува износот на електричен отпад што се фрла, што го чини овој вид на отпад, најбрзо растечки. Mилиони тони на отпадна електрична и електронска опрема, се отфрлени од страна на домаќинствата и компаниите.
ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани