Бенефити

Бенефити од зачленување во ЕлколектИм помага на Членките во исполнување на нивните обврски како производители преку собирање, третман и рециклирање на електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори;
Подигање на јавната свест за еколошко управување со отпадна електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори во име и за сметка на своите Членки;
Организирани обуки, средби и техничка помош во делот на законодавството од областа на отпад и животна средина за Членките, од страна на тимот на Елколект
ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани