Mbeturinat nga Pajisjet Elektrike dhe Elektronike

Riciklimi i Mbeturinave nga Pajisjet Elektrike dhe ElektronikePërse duhet të riciklohen mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike?

  • Pjesa më e madhe e mbeturinave nga aparatet elektrike dhe elektronike përfundon në deponitë si mbeturina komunale.
  • Aparatet elektrike dhe elektronike në përbërjen e tyre përmbajnë plumb dhe elemente tjera toksike, të cilat mund të shkaktojnë ndotje të tokës dhe ujit, dhe kanë ndikim negativ mbi shëndetin e popullatës, vendbanimet natyrore, florën dhe faunën.
  • Ekziston mundësia, pjesa më e madhe e aparateve elektrike dhe elektronike të cilat hidhen, të rregullohen dhe riciklohen.
  • Me riciklim zvogëlohet ndikimi negativ mbi ambientin jetësor dhe rreziqet ekologjike.

ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura