Pikat grumbulluese në Shkollat Fillore Komunale

Pikat grumbulluese në Shkollat Fillore Komunale


Duke filluar nga marsi i vitit 2016, SHPK ELKOLEKT - Shkup, në mënyrë intensive punon në ngritjen e vetëdijes tek më të vegjlit për selektimin primar të baterive të rrezikshme. Për atë qëllim, ELKOLEKT vendosi shporta për grumbullimin e mbeturinave nga bateritë në Shkollat Fillore Komunale si në vijim:


1. Komuna e Karposhit:
 • SHFK „Vojdan Çernodrinski“, rr. Drezdenska nr.3,
 • SHFK „Vllado Tasevski“, rr. Mille Pop Jordanov nr.74,
 • SHFK „Petar Pop Arsov“, rr. Trifun Buzev pn,
 • SHFK „Vera Ciriviri – Trena“, rr. Ruxher Boshkoviq nr.9.
 • Primary school "Avram Pisevski", v. Bardovci
2. Komuna e Gjorqe Petrovit:
 • SHFK „Gjorqe Petrov“, rr. Boris Sarafov nr.131,
 • SHFK „Mirçe Acev“, rr. Meqkin Kamen nr.26,
 • SHFK „Dimitar Pop Gjorgiev Berovski“, rr. Gjuro Salaj nr.31.
 • SHFK Tihomir Milosevski, f. Novo Selo
3. Komuna e Petrovecit:
 • SHFK „Koço Racin“, f. Petrovec rr. 1 nr.185.
4. Komuna e Gazi Babës:
 • SHFK „25 Maji“ – f. Singjeliq,
 • SHFK „Nuam Naumovski – Borqe", f.Maxhar,
 • SHFK „Krum Toshev“, f. f.Trubarevë,
 • SHFK "Gligor Prliçev", ven. Zhelezara,
 • SHFK "Stiv Naumov", ven.Avtokomandë.
5.Komuna e Prilepit:
 • SHFK "Goce Dellçev", rr.Meçkin Kamen nr.2,
 • SHFK "Blazhe Koneski", rr.Samoilova nr.15,
 • SHFK "Kire Gavriloski-Jane", rr.Joska Jordanoski nr.46,
 • SHFK "Dobre Jovanoski", rr.11 Tetori nr.145,
 • SHFK "Koço Racin", rr.Borka Taleski nr.64.
6.Komuna e Sveti Nikollës:
 • SHFK "Kirili dhe Metodij", rr.Angel Trajçev nr.40.
7.Komuna e Berovës:
 • SHFK "Dedo Iljo Maleshevski", rr.Marshal Tito pn.
8.Komuna e Bogdancit:
 • SHFK "Petar Musev", rr.Krushevska r.64.
9.Komuna e Gjevgjelisë:
 • SHFK "Krste Petkov Misirkov", rr.Petar Musev nr.22,
 • SHFK "Risto Shuklev", rr.Marshal Tito nr.2 b - Negorc.
10.Komuna e Dojranit:
 • SHFK "Koço Racin", rr.Risto Kalov pn.
11.Komuna e Makedonski Brodit:
 • SHFK "Shën Klimenti i Ohrit", rr.Partizanska nr.33.
12.Komuna e Strugës:
 • SHFK "Josip Broz Tito", rr.Dimçe Kovaçevski nr.64,
 • SHFK "Vëllezërit Milladinovci", rr.Jovo Stefanovski-Rile nr.4,
 • SHFK "Murat Llabunishti", f.Llabunisht.
 • SHFK Zini Hani, f. Velesta
13.Komuna e Bogovinjës:
 • SHFK "Sami Frashëri", f.Pirok,
 • SHFK "Abdul Frashëri", f.Bogovinjë.
 • SHFK "Sabedin Bajrami", f.Kamjan.
14.Komuna e Demir Kapisë:
 • SHFK "D.A. Gaberi", rr.Marshal Tito nr.11.
15. Komuna e Kumanovës:
 • SHFK "Jeronim De Rada", f.Çerkez,
 • SHFK "Vëllezërit Milladinovci",
 • SHFK "Krste Misirkov",
 • SHFK "Koço Racin",
 • SHFK "Hristijan Karposh",
16.Komuna e Rankovcës:
 • SHFK "Hristijan Todorovski - Karposh" - f.Rankovce.
17. Komuna e Kriva Pallankës:'
 • SHFK "Joakim Krqoski".
18.Komuna e Strumicës:
 • SHFK "Vidoe Podgorec",
 • SHFK "Sando Masev".
19. Komuna e Bosilovës:
 • SHFK "Goce Dellçev", f.Bosilovë.
20.Komuna e Vasilevës:
 • SHFK "Goce Dellçev", f.Vasilevë.
21.Komuna e Novo Sellës:
 • SHFK "Manush Turnovski", f.Novo Sellë.
22.Komuna e Manastirit:
 • SHFK "Todor Angjelevski",
 • SHFK "Dame Gruev",
 • SHFK "Kole Kaninski",
 • SHFK "Stiv Naumov",
 • SHFK "SHën Klimenti i Ohrit".
23.Komuna e Ohrit:
 • SHFK "Hristo Uzunov",
 • SHFK "Shën Klimenti i Ohrit".
24.Komuna e Debërcës:
 • SHFK "Debërca", f.Bellqisht.
25. Komuna e Debar
 • SHFK Bratstvo Edinstvo, rr. Velko Vlahovik no. 16
 • SHFK Sait Najdeni, rr. Ice Risteski nn
26. Komuna e Vinica
 • SHFK Slavco Stojmenski, rr. Bel Kamen no. 7
 • SHFK Goce Delcev, rr. Ljupco Santov no. 36
27. Komuna e Mak Kamenicës 
 • SHFK Kiril I Metodij, rr. Marshal Tito no. 2
28. Komuna e Radovishit 
 • SHFK Krste P. Misirkov
 • SHFK Nikola Karev
29. Komuna e Negotinë 
 • SHFK Goce Delcev, rr. Marshal Tito no. 117
 • SHFK Strasho Pindzur, rr. Partizanska no. 146
30. Komuna e Vallandovës
   
 • SHFK Josip Broz Tito
 • SHFK Strasho Pindzur, f. Josifovo
 • SHFK Josip Broz Tito, f. Pirava
31. Komuna e Butelit
 • SHFK Aco Shopov, Radishani
 • SHFK Panajot Ginoski, Butelit 2
 • SHFK Zivko Brajkovski, Butelit 1
 • SHFK Sv. Kliment Ohridski, Butelit
 • SHFK Petar Zdravkovski - Penko, Skopje Sever
32. Komuna e Ilinden
 • SHFK Goce Delcev, Ilinden

ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura