Mission / Vision

Misioni / Vizioni


Elkolekt si kompani me përgjegjësi shoqërore, bashkë me anëtarët e saj, në mënyrë intensive do të punojë në organizimin e sistemit për menaxhim me mbeturina nga pajisjet elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët, informimi i shfrytëzuesve përfundimtar për nevojën e grumbullimit të veçantë të mbeturinave, organizimi i qendrave grumbulluese, ndërmarrja e disa aktiviteteve për theksimin e nevojës për përpunim, ripërdorim dhe/ose riciklim të mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike, dhe mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët.

E gjitha kjo me qëllim, për të arritur Qëllimet Nacionale për përpunimin dhe ripërdorimin e mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike dhe zvogëlimi i ndikimeve të mundshme negative dhe pasojave mbi shëndetin e njerëzve dhe ambientit jetësor.

ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura