ANËTARËSIMI – Mbeturinat nga Pajisjet Elektrike dhe Elektronike

ANËTARËSIMI – Mbeturinat nga Pajisjet Elektrike dhe Elektronike


Anëtarët e Elkolekt janë kompani të cilat në nivel vjetor lëshojnë në treg ose importojnë në Republikën e Maqedonisë më shumë se 1000 kg pajisje elektrike dhe më shumë se 50 kg pajisje elektronike.

Për t’u bërë anëtar të Elkolekt duhet të jeni të regjistruar si prodhues të pajisjeve elektrike dhe elektronike në Ministrinë e ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor. Nëse ende nuk jeni regjistruar Kërkesën për regjistrim mund ta merrni këtu.

Anëtar i Elkolekt bëhesh me nënshkrimin e Marrëveshjes për marrjen e detyrimeve për veprim me mbeturina nga pajisjet elektrike dhe elektronike


Dokumente për regjistrim:

1. Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për regjistrim të prodhuesve të cilët lëshojnë në treg ose importojnë si shfrytëzues final në RM pajisje elektrike dhe elektronike, forma dhe përmbajtja e Regjistrit të prodhuesve të cilët lëshojnë në treg ose importojnë si shfrytëzues final në RM pajisje elektrike dhe elektronike, mënyra e administrimit dhe mirëmbajtjes së tij, si dhe forma dhe përmbajtja e vërtetimit për regjistrim në regjistër [Regjistro]

 

Bëhuni pjesë e ekipit profesional!

< !--./ footer-sec End -->
ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura