Elkolekt në mediume

image

Elkolekt filloi me ciklin e tretë nga loja shpërblyese "Të riciklojmë dhe të shpërblehemi" Pas suksesit në dy ciklet e kaluara nga loja shpërblyese "Të riciklojmë dhe të shpërblehemi"

image

Përmes informacioneve me interes dhe këshillave edukative për qytetarët, kompania SHPK Elkolekt, rikujtoi domosdoshmërinë e trajtimit të veçantë të mbeturinave elektrike dhe elektronike i cili nuk duhet të përzihet me llojet e tjera të mbeturinave.

image

Qëllimi i këtij konkursi është të stimulohen dhe nxiten qytetarët të kujdesen për ambientin jetësor dhe natyrën" - theksoi kryetari i Qytetit të Shkupit Koce Trajanovski.

image

Pas eko aksionit të realizuar me sukses vitin e kaluar në Komunat: Gjorqe Petrov, Karposh, Berovë, Gjevgjeli dhe Bogdanc nën moton "Të riciklojmë dhe të shpërblehemi", e cila rezultoi me krijimin e praktikave të mira tek banorët e komunave të lartë përmendura, Elkolket vendosi që t'i vazhdojë aktivitetet e veta edhe këtë vit në drejtim të njëjtë.

image

Nga kjo pranverë, duke përfshirë edhe muajin nëntor, kompania Elkolekt filloi me eko aksion të madh për grumbullimin e mbeturinave nga bateritë në 25 shkolla fillore në 11 komuna në Republikën e Maqedonisë. Komunat që janë të përfshira në këtë eko aksion janë: Manastiri, Kumanova, Ohri, Gazi Baba, Strumica, Bosilova, Kriva Pallanka, Rankovca, Vasileva, Debërca dhe Novo Sella.

image

Menaxheri për marketing i Elkolektit, Zdravko Zinzirov, bashkë me nxënësit e shkollës fillore "Stiv Naumov" dhe profesoresha e fizikës Biljana Ristoska, sot morën pjesë në emisionin më të shikuar të mëngjesit në Republikën e Maqedonisë, "Zdravo Makedonijo" në televizionin Kanal 5.

Rasti i pjesëmarrjes ishte eko aksioni në shkollën fillore "Stiv Naumov" në të cilin u grumbulluan 30 kilogramë mbeturina nga bateritë.

image

Sot, 21 mars, viti 2017, në Shkup, Kompania Elkolekt e shënoi ditën e parë të pranverës me vizitë në shkollën fillore "Stiv Naumov" në lagjen e Shkupi - Avtokomandë, me qëllim që t'i shpërblejë nxënësit e përgjegjshëm për vetë iniciativën e tyre për grumbullimin e mbeturinave nga bateritë. Aksionin të cilin nxënësit e realizuan të udhëhequr nga profesoresha e fizikës Biljana Ristoska rezultoi me 30 kilogramë bateri të grumbulluara, të cilat nxënësit e ndërgjegjshëm nuk lejuan që të hidhen me mbeturinat e tjera dhe nga ato të rrjedhin materiet e dëmshme dhe të shkaktojnë ndotje të tokës, ujërat nëntokësor ose mbitokësor.

image

Elkolekt rikujton për domosdoshmërinë e trajtimit të veçantë të llojit të mbeturinave që rriten më shpejt në botë "E-mbeturinat". Ndotja është veçse një term i njohur në të gjithë botën dhe temë e shumë debateve. Informimi i qytetarëve po rritet, me atë edhe ndërgjegjja e tyre për selektimin dhe menaxhimin e mbeturinave të tyre.

Gjithsesi, në nivel global, me të vërtetë një numër i madh i njerëzve, nga shprehia ose jo informimi, ende i hedhin aparatet e tyre të vjetra elektrike dhe elektronike dhe bateritë në kontejnerët për mbeturina komunale bashkë me mbetjet e ushqimit dhe mbetjet organike.

 

image

Ndotja është veçse një term i njohur në të gjithë botën dhe temë e shumë debateve. Informimi i qytetarëve po rritet, me atë edhe ndërgjegjja e tyre për selektimin dhe menaxhimin e mbeturinave të tyre. Gjithsesi, në nivel global, me të vërtetë një numër shumë i madh i njerëzve, nga shprehia ose nga mos informimi, ende i hedhin aparatet e tyre të vjetra elektrike dhe elektronike dhe bateritë në kontejnerin për mbeturina bashkë me mbetjet nga ushqimi dhe mbetjet organike.

image

Pas përfundimit të lojës shpërblyese "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI", tregues për suksesin e aksionit të treguar të Elkolektit është fakti se Eko-magazinat e Elkolekt në komunat e Gjorqe Petrovit, Karposhit, Berovës, Bogdancit dhe Gjevgjelisë edhe pas përfundimit të lojës shpërblyese mbushen me dinamikë të lartë.

image

nteres i lartë nga qytetarët, bashkëpunim konstruktiv me ekipet e komunave dhe mbështetje nga kryetarët e komunave, kështu ekipi i Elkolekt e përmbylli aksionin përmes të cilit ishte e menduar të nxiten dhe shpërblehen qytetarët e ndërgjegjshëm për trajtimin e duhur me mbeturinat elektrike dhe elektronike në komunat e Gjorqe Petrovit, Karposhit, Berovës, Gjevgjelisë dhe Bogdancit.

image

Janë tërhequr 15 kuponët shpërblyes, të pjesëmarrësve të cilët gjatë lojës shpërblyese dorëzuan mbeturina elektrike dhe elektronike në eko magazinat e Elkolektit, në komunat e Gjorqe Petrovit, Karposhit, Berovës, Gjevgjelisë dhe Bogdancit. .

Interes i lartë nga qytetarët, bashkëpunim konstruktiv me ekipet e komunave dhe mbështetje nga kryetarët e komunave, kështu ekipi i Elkolekt e përmbylli aksionin përmes të cilit ishte e menduar të nxiten dhe shpërblehen qytetarët e ndërgjegjshëm për trajtimin e duhur me mbeturinat elektrike dhe elektronike në komunat e Gjorqe Petrovit, Karposhit, Berovës, Gjevgjelisë dhe Bogdancit..

image

Elkolekti i lajmëron pjesëmarrësit në lojën shpërblyese "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI" se me dorëzimin e mbeturinave elektrike dhe elektronike në eko magazinat e Elkolektit në komunat: Gjorqe Petrov, Berovë, Karposh, Bogdanci dhe Gjevgjeli, mund të marrin pjesë në lojën shpërblyese deri në 26 dhjetor. Njëkohësisht lajmërohen qytetarët e këtyre komunave se në datën 26 dhjetor në hapësirat e komunave të tyre do të bëhet tërheqja e kuponave të dorëzuara deri atëherë për pjesëmarrje.

image

 

Filloi aksioni ekologjik i "Elkolekt" për eliminimin e mbeturinave elektrike dhe elektronike të rrezikshme në territorin e komunës së Karposhit në të cilën çdo qytetar që do të marrë pjesë deri në datën 24 dhjetor me automatizëm merr pjesë në lojën e re shpërblyese "Të riciklojmë dhe të shpërblehemi".

Me dorëzimin e aparateve të vjetra dhe jofunksionale elektrike dhe elektronike në eko-magazinat e "Elkolekt" qytetarët mund të fitojnë laptop, televizorë ose fshirëse. Eko-magazinat e kuqe të njohura të "Elkolekt" në komunën e Karposhit ndodhen në dy lokacione, tek SHFK "Petar Pop Arsov" dhe SHFK "Vojdan Çernodrinski".

image

Komuna e Gjorqe Petrovit në bashkëpunim me kompaninë "Elkolekt" e realizon aksionin "Riciklojmë dhe shpërblehemi" për ngritjen e vetëdijes kolektive për nevojën e grumbullimit dhe riciklimit të mbeturinave elektronike

image

Kompania Elkolekt, në bashkëpunim me komunat në territorin e Republikës së Maqedonisë, ku janë të vendosura eko magazinat e njohura të Elkolektit, është bërë praktikë për shpërblimin e qytetarëve të ndërgjegjshëm të cilët me përgjegjësi sillen me eliminimin e mbeturinave elektrike dhe elektronike, ndërsa në kontribut të ruajtjes së ambientit jetësor dhe shëndetit të njeriut. Pas suksesit të aktiviteteve mes të cilave edhe loja shpërblyese e realizuar vitin e kaluar, në komunën e Manastirit, Elkolekt paralajmëron aksion për grumbullimin e mbeturinave elektrike dhe elektronike në komunat e Gjorqe Petrovit, Karposhit, Berovës, Gjevgjelisë dhe Bogdancit.

image

Kompjuteri modern i ri i paguar shtrenjtë, televizori, frigoriferi ose pajisje tjetër elektrike dhe elektronike të cilit i kalon koha do të bëhet mbeturinë, mbeturinë e shtrenjtë. Jo për atë se është paguar shtrenjtë, por sepse është toksik.

Deri në 50 milion tonelata mbeturina elektrike hidhen në botë gjatë një viti. Edhe pse ajo është vetëm rreth 2% e sasisë së përgjithshme të llojeve të ndryshme të mbeturinave nga amvisëritë dhe kompanitë, saktësisht mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike merr pjesë me 70% nga sasia e përgjithshme e mbeturinave toksike.

image

Kur Tv monitori i juaj del nga moda ose ndalon së punuari, bëhet mbetje e rrezikshme.

Sa jemi të ndërgjegjshëm për atë se si veprohet me mbeturinat elektrike dhe elektronike dhe për ndikimet e tyre negative mbi shëndetin tonë dhe ambientin jetësor, flet një fotografi e bërë nga një kalimtar, ndërsa e shpallur në faqen zyrtare në Facebook të "Elkolekt".

image

Rregullimi i shpenzimit të ujit përfundimisht është edhe mënyrë se si individët pozitivisht ndikojnë në ruajtjen e planetit. Marrja e masave që të shfrytëzohet më pak sasi uji është diçka që mund të filloni ta bëni që tani. Nëse jetoni në zonë ku ka mungesë uji, ky hap është i një rëndësie të veçantë për shëndetin e ambientit jetësor në rrethinën tuaj.

image

Çmimi i revolucionit teknologjik vjen edhe në formë për të cilën flitet shumë pak, dhe ajo është mbeturinat. Orteku i saj na kërcënon të gjithëve që të na mbulojë. Bota po mbytet nga mbeturinat e veta elektrike dhe elektronike, përkatësisht nga prodhimet e zhvillimit dhe përparimit të vet. Gjatë vitit të kaluar, në deponitë nëpër botë ka përfunduar sasi rekorde, përkatësisht 42 milion tonelata e a.q. e-mbeturina. më shumë mbeturina gjenerojnë posaçërisht shtetet të cilat lavdërohen më shumë me ndërgjegjen e tyre të lartë ekologjike.

image

Qytetarët e Kriva Pallankës mbeturinat e pashfrytëzueshme elektrike dhe elektronike, aparatet dhe pjesët e tyre mund t'i bartin në punktin grumbullues të përcaktuar nga ana e Komunës i cili ndodhet përreth murit të lumit tek Stacioni i autobusëve.

image

Në pajtim me Ligjin për menaxhim me pajisje elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike Kryetari i Komunës të Kriva Pallankës nënshkroi Memorandum mirëkuptimi dhe Marrëveshje për bashkëpunim të ndërsjellët në mes Komunës së Kriva Pallankës dhe grumbulluesit të licensuar dhe autorizuar të mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike kompaninë SHPK ELKOLEKT Shkup.

image

Në kuadër të projektit "E-mbeturinat krijojnë mundësi" e financuar nga Ambasada Amerikane në Shkup, me mbështetje të komunës së Karposhit dhe kompanisë për veprim me e-mbeturina SHPK "Elkolekt" Shkup, sot, Qendra për ndryshime klimaterike, mbajti dy prezantime edukative me temë mbeturinat elektrike dhe elektronike. Prezantimet u mbajtën në SHFK "Vëllazërimi" dhe SHFK "Llazo Tërpovski" dhe u kushtuan nxënësve nga klasa e V-IX.

image

Me rastin e "Ditës së drurit-Mbille të ardhmen tënde", nxënësit nga tri shkollat fillore "Vëllazërimi", "Jan Amos Komenski" dhe "Dimo Haxhi Dimov", sot i gjelbëruan dhe pasuruan oborret e shkollave të tyre. Ky aksion, i cili organizohet nga Njësia për ambient jetësor pranë pushtetit lokal, realizohet për të tretën herë dhe e cila është e një rëndësie të madhe për mbrojtjen e ambientit jetësor të shëndetshëm.

image

Sot, në shkollën fillore "goce Dellqev" në Qendër u prezantua projekti "Mbeturinat elektrike- krijojnë mundësi". Projekti është i Qendrës për ndryshime klimaterike, me mbështetje të Elkolekt - veprues kolektiv i licensuar për mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike. Donator i projektit është Ambasada e SHBA në Republikën e Maqedonisë.

image

Kompanitë Ekocentar 97 dhe Elkolekt nga sot deri të dielën organizojnë aksion të madh për grumbullimin e mbeturinave elektrike dhe elektronike, e cila do të mbahet në Sheshin Magnolija në Manastir. Të gjithë qytetarët që kanë aparate të vjetra elektrike, kompjuterë, monitorë, procesorë dhe aparate tjera nga amvisëritë, të cilët do t'i sjellin në këtë aksion, do të kenë mundësinë që të lirohen nga mbeturinat e rrezikshme dhe në të njëjtën kohë do të jenë fitues potencial të shumë shpërblimeve me vlerë, për të cilat tërheqja do të mbahet të dielën në ora 12.

image

Kompjuterë të vjetër, makina për të larë ose televizorët duhet të riciklohen, dhe jo të përfundojnë në deponi, në liqenet ose lumenjtë. Trajtimi i mbeturinave elektrike dhe elektronike në vendin tonë është në fillim, edhe pse sasitë që krijohen çdo vit nuk janë të papërfillshme.

ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura