ELKOLEKT IN MEDIA

Eko-aksioni i Elkolektit rezultoi me krijimin e praktikave të mira


Pas përfundimit të lojës shpërblyese "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI", tregues për suksesin e aksionit të treguar të Elkolektit është fakti se Eko-magazinat e Elkolekt në komunat e Gjorqe Petrovit, Karposhit, Berovës, Bogdancit dhe Gjevgjelisë edhe pas përfundimit të lojës shpërblyese mbushen me dinamikë të lartë.

Mjaft i madh është interesi i qytetarëve për t'u liruar nga mbeturinat e tyre elektrike dhe elektronike dhe të japin kontributin e tyre drejt një ambienti jetësor më të pastër dhe më të shëndetshëm.

Loja shpërblyese e Elkolekt "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI" u realizua në pesë komuna: Gjorqe Petrov, Karposh, Berovë, Bogdanc dhe Gjevgjeli, në periudhën prej 26 dhjetor të vitit 2016, ndërsa marrjen e shpërblimeve fituesit mund ta realizojnë duke përfshirë datën 31 janar të vitit 2017.

Në evenimente, në secilën nga pesë komunat u organizua shpërndarja e pesëmbëdhjetë shpërblimeve me çka u shënua përfundimi me sukses i karavanit shpërblyes të Elkolekt.

Rezultatet e lojës shpërblyese u shpallën në ueb faqen zyrtare të Elkolekt, si dhe në platformat sociale të Elkolekt: Facebook, Twitter dhe Instagram.

Përmes aksionit të Elkolekt, e realizuar në bashkëpunim me komunat e Gjorqe Petrovit, Karposhit, Berovës, Gjevgjelisë dhe Bogdancit ishte e menduar të nxiten dhe shpërblehen qytetarët e ndërgjegjshëm për veprimin e drejtë me mbeturinat elektrike dhe elektronike, duke rikujtuar domosdoshmërinë e ruajtjes së ambientit jetësor dhe shëndetit të njerëzve.

Në komunat e Berovës dhe Gjorqe Petrovit në evenimentet e shpërndarjes së shpërblimeve morën pjesë edhe vetë kryetarët e komunave të cilët theksuan mbështetjen e tyre për këtë lloj të motivimit të qytetarëve të ndërgjegjshëm me shpërblimin e përkushtimit dhe angazhimit individual i cili është në kontribut të familjeve, rrethit të tyre më të afërt por edhe të komunës.

Emrat e fituesve nga loja shpërblyese e Elkolektit "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI":

TË SHPËRBLYER NË  KOMUNËN E BEROVËS

LLOJI I SHPËRBLIMIT

EMRI I FITUESIT

LAP TOP

Toni (Martin) Dimovski

TELEVIZOR

Dragi Madevski

FSHIRËSE

Duska Fidanska


TË SHPËRBLYER NË KOMUNËN E GJORQE PETROVIT

LLOJI I SHPËRBLIMIT

EMRI I FITUESIT

LAP TOP

Trajkovska Snezana

TELEVIZOR

Rusevski Atanas

FSHIRËSE

Donev Slobodan


TË SHPËRBLYERIT NË KOMUNËN E  BOGDANCIT 


LLOJI I SHPËRBLIMIT

EMRI I FITUESIT

LAP TOP

Nadica Madxirova

TELEVIZOR

Mite Stamkov

FSHIRËSE

Blazo Madzirov


TË SHPËRBLYERIT NË KOMUNËN E GJEVGJELISË


LLOJI I SHPËRBLIMIT

EMRI I FITUESIT

LAP TOP

Todor Velokov

TELEVIZOR

Angel Palaskarov

FSHIRËSE

Zoran Ristov


TË SHPËRBLYERIT NË KOMUNËN E KARPOSHIT 

LLOJI I SHPËRBLIMIT

EMRI I FITUESIT

LAP TOP

Gjurgjica Popovska Jovanovska

TELEVIZOR

Olivera Kofrc

FSHIRËSE

Valentina Lisickova

ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura