ELKOLEKT IN MEDIA

Elkolekt me karavan shpërblyes shënoi përfundimin me sukses të lojës shpërblyese "të riciklojmë dhe të shpërblehemi


Janë tërhequr 15 kuponët shpërblyes, të pjesëmarrësve të cilët gjatë lojës shpërblyese dorëzuan mbeturina elektrike dhe elektronike në eko magazinat e Elkolektit, në komunat e Gjorqe Petrovit, Karposhit, Berovës, Gjevgjelisë dhe Bogdancit.

Në pesë komunat në datë 26 dhjetor të vitit 2016, u organizuan evenimente në të cilat morën pjesë një pjesë e pjesëmarrësve, ekipi i komunave dhe përfaqësues të Elkolekt.

Interes i lartë nga qytetarët, bashkëpunim konstruktiv me ekipet e komunave dhe mbështetje nga kryetarët e komunave, kështu ekipi i Elkolekt e përmbylli aksionin përmes të cilit ishte e menduar të nxiten dhe shpërblehen qytetarët e ndërgjegjshëm për trajtimin e duhur të mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike në komunat e Gjorqe Petrovit, Karposhit, Berovës, Gjevgjelisë dhe Bogdancit. Loja shpërblyese e Elkolekt "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI" filloi në datë 28 nëntor të vitit 2016 dhe përfundoi gjatë periudhës së festave në kohën e shpërndarjes.

Fana Hristovska - udhëheqëse e Elkolekt theksoi se është e kënaqur nga rezultati i lojës shpërblyese dhe nga bashkëpunimi me komunat, duke aluduar se këto lloj aksione janë të një rëndësie të madhe për edukimin dhe përforcimin e vetëdijes tek qytetarët për nevojën e selektimit të mbeturinave me theks në trajtimin e veçantë tek selektimi i mbeturinave elektrike dhe elektronike. Ajo i falënderoi qytetarët nga pesë komunat të cilat morën pjesë në lojën shpërblyese sepse ato drejtpërdrejtë kontribuan që të ulen ndikimet negative mbi ambientin jetësor dhe shëndetin e njerëzve nga ky lloj i mbeturinave.

Në datë 26 dhjetor të vitit 2016 karavani shpërblyes i Elkolektit i vizitoi 5 komunat në të cilat organizoheshte loja shpërblyese "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI". Komunat e Gjorqe Petrovit, Karposhit, Berovës, Bogdancit dhe Gjevgjelisë ishin mikpritës të ditës së fundit të lojës shpërblyese dhe secila nga komunat e shënoi në mënyrën e vet me eveniment në të cilin u tërhoqën kuponët shpërblyes.

Në një pjesë të komunave, në këto evenimente morën pjesë edhe kryetarët e komunave

Sokol Mitrovski kryetari i komunës së Gjorqe Petrovit i falimdeneroi qytetarët e komunës për pjesëmarrjen në selektimin e këtij lloji të mbeturinave dhe e përshëndeti iniciativën e Elkolekt për shpërblim të qytetarëve të ndërgjegjshëm. Ai theksoi se qytetarët janë ideatorë të komunës në të cilën jetojnë dhe pjesëmarrja e tyre në këtë aksion të Elkolekt tregon se ndërgjegjja për nevojën e një komune të pastër ekologjike është në nivel të lartë.

Dragi Naxhinski - kryetari i komunës së Berovës rikujtoi bashkëpunimin pozitiv me Elkolekt dhe theksoi kënaqësinë e vet nga aksioni i suksesshëm, duke potencuar ndërgjegjjen e lartë ekologjike tek qytetarët e tij si dhe mirëkuptimin e rëndësisë së selektimit primar të mbeturinave.

Tërheqja e shpërblimeve në pesë komunat u realizua në çdo komunë në veçanti, në hapësirat e përcaktuara nga komuna dhe nën mbikëqyrje të komisionit prej tre anëtarë e përbërë nga dy anëtarë nga komuna përkatëse dhe nga një anëtarë nga Elkolekt.

Në secilën nga pesë komunat u organizuan evenimente përkatëse në të cilat morën pjesë edhe një pjesë e pjesëmarrësve. U tërhoqën kuponët të marra për aparatet elektrike dhe elektronike të dorëzuara në magazinat e Elkolektit gjatë kohëzgjatjes së lojës shpërblyese. Pjesëmarrësit që morën pjesë gjatë tërheqjes dhe e kishin pjesën tjetër të kuponit me numrin e tërhequr, kishin mundësi menjëherë ta tërheqin shpërblimin. Pjesëmarrësit që nuk morën pjesë gjatë tërheqjes, ndërsa kuponi i tyre me numër rendor ishte në rezultatet e tërheqjes, kanë mundësi duke përfshirë datën 31 janar të lajmërohen në komunën e tyre ose në Elkolekt dhe ta tërheqin shpërblimin. Marrja e shpërblimeve kryhet me pjesën tjetër të kuponit - si fakt dhe me dokument për identifikim.

REZULTATET NGA LOJA SHPËRBLYESE "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI"

KOMUNA E KARPOSHIT 

LLOJI I SHPËRBLIMIT

EXTRACTED COUPON NUMBER

FSHIRËSE

002782

TELEVIZOR

002797

LAP TOP

004194


KOMUNA E GJORQE PETROVIT 

LLOJI I SHPËRBLIMIT

EXTRACTED COUPON NUMBER

FSHIRËSE

007395

TELEVIZOR

005258

LAP TOP

006272


KOMUNA E BEROVËS 

LLOJI I SHPËRBLIMIT

EXTRACTED COUPON NUMBER

FSHIRËSE

009611

TELEVIZOR

009849

LAP TOP

009718


KOMUNA E GJEVGJELISË 

LLOJI I SHPËRBLIMIT

EXTRACTED COUPON NUMBER

FSHIRËSE

008068

TELEVIZOR

007825

LAP TOP

008078


KOMUNA E BOGDANCIT

LLOJI I SHPËRBLIMIT

EXTRACTED COUPON NUMBER

FSHIRËSE

010704

TELEVIZOR

009025

LAP TOP

010715

Tash në këtë periudhë festash, Elkolekt solli gëzim plotësues. Më të lumtur ishin pronarët e kuponëve shpërblyes të tërhequr të cilët morën pjesë në tërheqjen dhe menjëherë i tërhoqën shpërblimet.

Përmes lojërave shpërblyese dhe aktiviteteve me përgjegjësi shoqërore të organizuara në nivel lokal, kompania Elkolekt dëshiron të falënderojë qytetarët të cilët mbeturinat e tyre të rrezikshme e dorëzojnë në vendet e caktuara, dhe njëkohësisht t'i nxisë të tjerët për eliminimin e mbeturinave të rrezikshme nga hapësirat e tyre shtëpiake apo afariste, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së ambientit jetësor dhe shëndetin e njeriut.

ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura