Legjislacioni

Legjislacioni - Menaxhimi i Mbeturinave

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis egestas mauris ut vehicula. Cras viverra ac orci ac aliquam. Nulla eget condimentum mauris, eget tincidunt est. Quisque in luctus ligula.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis egestas mauris ut vehicula. Cras viverra ac orci ac aliquam. Nulla eget condimentum mauris, eget tincidunt est. Quisque in luctus ligula.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis egestas mauris ut vehicula. Cras viverra ac orci ac aliquam. Nulla eget condimentum mauris, eget tincidunt est. Quisque in luctus ligula.
 • Lista e llojeve të mbeturinave ("Gaz. Zyrtare e RM" nr. 100/05);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e ditarit për evidentim të veprimit me mbeturina, forma dhe përmbajtja e formularëve për identifikim dhe transport të mbeturinave dhe forma dhe përmbajtja e formularëve për raportet vjetore për veprim me mbeturinat ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.7/06);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e lejes për grumbullim dhe transportim të mbeturinave të rrezikshme ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.118/10);
 • Rregullore për kushtet e përafërta për veprim me mbeturinat e rrezikshme dhe mënyrës së paketimit dhe shënimit të mbeturinave të rrezikshme ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.15/08);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për mosdhënien e lejes përkatësisht mos marrjen e vendimit për refuzimin e kërkesës për dhënien e lejes për veprim me mbeturinat nga pajisjet ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.24/2012);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukim, mënyrës së realizimit të edukimit, si dhe mënyrës së mbajtjes së evidencës së vetme për edukimin e realizuar ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.33/2012);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për mosdhënien e lejes përkatësisht mosmarrjen e vendimit për refuzimin e kërkesës për dhënien e lejespër veprim me mbeturinat nga pajisjet ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.38/2012);
 • Rregulloreик për formën dhe përmbajtjen e shenjës për obligimin e grumbullimit të veçantë të mbeturinave nga pajisjet ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.77/2012);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e ftesës për pagim të gjobës në procedurën mandatore ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.110/2012);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për regjistrim të prodhuesve të cilët lëshojnë në treg ose importojnë si shfrytëzues përfundimtar në Republikën e Maqedonisë pajisje elektrike dhe elektronike, forma dhe përmbajtja e regjistrit të prodhuesve të cilët lëshojnë në treg ose importojnë si shfrytëzues përfundimtar në Republikën e Maqedonisë pajisje elektrike dhe elektronike, mënyrës së drejtimit dhe mirëmbajtjes së tyre, si dhe forma dhe përmbajtja e vërtetimit për regjistrim në regjistër ("Gaz. Zyrtare e RM" nr. 133/2012);
 • Lista e llojeve të produkteve të cilat bëjnë pjesë në kategoritë e pajisjeve elektrike dhe elektronike ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.133/2012);
 • Lista e pajisjeve të cilave i përkasin masat e ndalimit dhe kufizimet për lëshim në treg në Republikën e Maqedonisë të pajisjeve elektrike dhe elektronike si dhe vlerat maksimale për koncentrim të substancave të rrezikshme, afatet deri kur është e lejuar prania e disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike, pjesët e saja përbërëse dhe materialet ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.02/2013);
 • Rregullore për kërkesat minimale për trajtim të veçantë të mbeturinave nga pajisjet, materialet dhe pjesët e mbeturinave nga pajisjet, si dhe kushtet teknike minimale për magazinim dhe trajtim të mbeturinave nga pajisjet të cilat duhet t'i plotësojë instalimi për trajtim të mbeturinave nga pajisjet ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.09/2013);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit të raportit vjetor për veprim me mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët dhe mënyrës së dorëzimit të tij, si dhe forma dhe përmbajtja e formularit për mbajtjen e evidencës së sasive dhe llojeve të baterive dhe akumulatorëve të cilët janë lëshuar në treg në Republikën e Maqedonisë ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.167/2010);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularëve të raporteve për sasitë e mbeturinave të baterive dhe akumulatorëve të grumbulluara dhe për sasitë e mbeturinave të baterive të akumulatorëve të grumbulluara, trajtuara ose ricikluara, si dhe mënyrës së përgatitjes së tyre dhe dorëzimit ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.167/2010);
 • Rregullore për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e dorëzimit të kërkesës për regjistrim të prodhuesve të cilët lëshojnë në treg ose importojnë në Republikën e Maqedonisë bateri dhe akumulatorë, mënyrës së vendosjes së numrit regjistrues si dhe forma dhe përmbajtja e mënyrës së mbajtjes së regjistrit të prodhuesve të cilët lëshojnë në treg në Republikën e Maqedonisë bateri dhe akumulatorë ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.36/2011);
 • Rregullore për mënyrën dhe shënimin e baterive dhe akumulatorëve dhe paketimeve të baterive, formën dhe përmbajtjen e simbolit për grumbullim të veçantë si dhe forma dhe përmbajtja e simbolit kimik (*), ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.52/2011);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e vërtetimit të regjistrimit të vepruesit individual me mbeturinat e baterive dhe akumulatorëve ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.61/2011);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit të vërtetimit për lirim nga pagesa e kompensimit për menaxhim me mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.61/2011);
 • Rregullore për mënyrën e ndjekjes dhe përllogaritjes së realizimit të hapave për grumbullimin e mbeturinave nga bateritë dhe akumulatorët si dhe formës dhe përmbajtjes së formularit për ndjekje dhe përllogaritje ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.67/2011);
 • Rregullpër mënyrën, veprimin dhe dokumentacionin e nevojshëm për kthimin e kompensimit për sasinë e eksportuar të baterive dhe akumulatorëve ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.112/2011);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukim, mënyrës së realizimit të edukimit, si dhe mënyrës së mbajtjes së evidencës së vetme për edukimin e realizuar nga Ligji për menaxhim me bateri dhe akumulatorë dhe mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.118/2011);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për mos sjelljen e kërkesës për shpërndarje të mjeteve përkatësisht për shkak të mos sjelljes së aktit për mos zgjedhje ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.3/2012);;
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për shkak të mosdhënies së lejes për veprim me mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët përkatësisht për shkak të mos sjelljes së vendimit për refuzimin e kërkesës së dhënie të lejes për veprim me mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.3/2012);
 • Rregullore për ndryshim të Rregullores për formën dhe përmbajtjen e formularit të vërtetimit për lirim nga pagesa e kompensimit për menaxhim me mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.12/2012);
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e ftesës për pagim të gjobës në procedurën mandatore ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.33/2012);
 • Rregullore për mënyrën dhe veprimin e mbajtjes, mirëmbajtjes dhe ruajtjes së evidencës për kompensimin e përllogaritur dhe paguar për menaxhim me mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët si dhe formës dhe përmbajtjes së formularit për përllogaritje të kompensimit të paguar për menaxhim me mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët ("Gaz. Zyrtare e RM" nr.110/2012).
ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura