Përfitimet

Përfitimet nga anëtarësimi në ElkolektI ndihmon Anëtarëve në plotësimin e detyrimeve të tyre si prodhues përmes grumbullimit, trajtimit dhe riciklimit të pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe mbeturinave nga bateritë dhe akumulatorët;
Trajnime të organizuara, takime dhe ndihmë teknike në pjesën e legjislacionit nga sfera e mbeturinave dhe ambientit jetësor për Anëtarët, nga ana e ekipit të Elkolekt;
Ngritja e vetëdijes kolektive për administrim ekologjik me mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët në emër dhe në llogari të Anëtarëve të vet
ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura