Për ne

Për ne


Qëllimi kryesor i kompanisë është të vendosë sistem funksional për veprim me mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët në mënyrë që nuk do të krijojë ngarkesë shtesë mbi ambientin jetësor dhe jetën dhe shëndetin e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.

Qëllimi kryesor i kompanisë është të vendosë sistem funksional për veprim me mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët në mënyrë që nuk do të krijojë ngarkesë shtesë mbi ambientin jetësor dhe jetën dhe shëndetin e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.

Elkolekt është formuar nga ana e 13 themeluesve/prodhues me përgjegjësi shoqërore të pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe baterive dhe akumulatorëve dhe atë: AMC SHPK, PAN-EVROPA, EURO –TREJD-A.M. SHPKNJP, NEOKOM SHA, FRIGOTEHNIKA 2000, FRIGOTEHNIKA BEI, KONI KOPI SHPK, EVI INTERNATIONAL SHPK, INTEK SISTEM SHPK, AIRKON SHPK, ZEC ELEKTRONIKS SHPK, ELEKTROELEMENT SHPK dhe ITD Distribucioni SHPK.

Elkolekt është e hapur për bashkëpunim dhe të ndërmarrë detyrimet e të gjithë prodhuesve të pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe bateri dhe akumulatorë të regjistruar në pajtim me Ligjin për pajisje elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike (“Gaz.Zyrtare e RM” nr.6/12 dhe 10/13) dhe Ligjit për bateritë dhe akumulatorët dhe mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët. Të cilët kanë detyrime për veprim me mbeturinat nga pajisjet (“Gaz.Zyrtare e RM” nr.140/10, 47/11, 148/11, 39/12 dhe 163/13).

ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura